naslovna  kontakt  
Pin elektro

reference

 

Od osnivanja preduzeće je imalo udela na izgradnji , rekontrukciji, montaži i puštanju u pogon sledećih objekata: 

141. TOPLANA MIRIJEVO  - Rekonstrukcija, zamena energetskih i postavljanje upravljačkih ormana u mazutnim stanicama na parnim kotlovima i na vrelovodnom kotlu sa uvođenjem PLC-a. (2011.godina)
–INVESTITOR: “Siemens“ d.o.o. Beograd
140. NOVA FORMULACIONA LABORATORIJA "GALENIKA FITOFARMACIJA" - Izrada kompletnih energetskih instalacija, montaža nove opreme, povezivanje i puštanje u rad. (2011.godina)
–INVESTITOR: ”GALENIKA FITOFARMACIJA” A.D.
139. REMONT TS 10/0.4kV 1x1000kVA
–INVESTITOR: ”GALENIKA FITOFARMACIJA” A.D.
138. PP ZAŠTITA KABLOVA - Premazivanje kablova i zatvaranje prodora vatrootpornim materijalima sve u skladu sa atestnom dokumentacijom i svim važećim zakonskim propisima. (2011.godina)
–INVESTITOR: US Steel SERBIA
137. Hotel "DANUBIA PARK" ,Veliko Gredište, Srebrno Jezero - Izvođenje kompletnih elektroenergetskih radova , montaža nove opeme , povezivanje i puštanje u rad. (2011.godina)
–INVESTITOR: “ENERGOMING“ d.o.o.
136. RESTORAN "SIDRO",Veliko Gredište, Srebrno Jezero - Izvođenje kompletnih elektroenergetskih radova , montaža nove opeme , povezivanje i puštanje u rad. (2011.godina)
–INVESTITOR: “ENERGOMING“ d.o.o.
135. ČELIČANA US Steel - Demontaža, pregled, popravka i montaža nove opreme za rasvetu. (2011.godina)
–INVESTITOR: US Steel SERBIA
134. SILOSI "SOJAPROTEIN" BEČEJ - Montaža, povezivanje i puštanje u rad nove opreme za temperaturna merenja u silosima. (2011.godina)
–INVESTITOR: “MERIS“ d.o.o.
133. JAT HOTELI SLAVIJA , BEOGRAD - Isporuka novih svetiljki, montaža i izrada novih instalacija za PANIK osvetljenje. (2011.godina)
–INVESTITOR: “JAT HOTELI SLAVIJA" Beograd
132. HEĐ 2 - rekonstrukcija crpne stanice (2011.godina)
Montaža 0,4kV postrojenja za napajanje pumpi i ormana za komandovanje i signalizaciju; montaža novih PNK trasa; zamena energetskih i komandno-signalnih kablova.
–INVESTITOR: “Siemens“ d.o.o. Beograd
131. KRAN SA KLJEŠTIMA - Remont krana, zamena ormana energetike i upravljanja, zamena kablova i uvođenje PLC-a.
Čeličana US Steel (2011.godina)
–INVESTITOR: US Steel SERBIA
130. TS 10/0.4 kV 1x1000 kVA , tip "kula", Skorenovac - Remont TS sa zamenom kompletne opreme i prilagođenjem za napon 20kV (2011.godina)
–INVESTITOR: “ENERGOMING“ d.o.o.
129.DEPONIJA PEPELA ĆIRIKOVAC - Montaža elektroopreme i puštanje u rad. (2011.godina)
–INVESTITOR: “Siemens“ d.o.o. Beograd
128. HEĐ 1 - rekonstrukcija crpne stanice (2011.godina)
Montaža 0,4kV postrojenja za napajanje pumpi i ormana za komandovanje i signalizaciju; montaža novih PNK trasa; zamena energetskih i komandno-signalnih kablova.
–INVESTITOR: “Siemens“ d.o.o. Beograd
127. Dr."Dragša Mišović - Hemodijaliza (2010.godina)
126. Opština VRAČAR - svečana sala (2010.godina)
125. Multifunkcionalni centar UŠĆE (2008. i 2009.godina)
ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE I TK sistema; montaža nosača kablova za lokalnu računarsku mrežu i montažu opreme i materijala za dojavu požara slabe struje za Multiplex bioskope, automat klub, bowling, bilijar u Multifunkcionolnom centru UŠĆE, blok 16, Novi Beograd
–INVESTITOR: “ENERGOMING“ d.o.o.
124. Multifunkcionalni centar UŠĆE (2008. i 2009.godina)
ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE I EMP za Multiplex bioskope, automat klub, bowling, bilijar u , blok 16, Novi Beograd
–INVESTITOR: “ENERGOMING“ d.o.o.
123. KABLOVSKE ZAVRŠNICE 70kV na elektro filterskim postrojenjima 2260 u pogonu Aglomeracije linija IV USS Serbia (2008. godina)
–INVESTITOR: US Steel SERBIA
122. KABLOVSKE ZAVRŠNICE 70kV na elektro filterskim postrojenjima ELEX u pogonu (2008. godina)
Aglomeracije linija I i II USS Serbia
–INVESTITOR: US Steel SERBIA
121. GRABILIČNI KRAN USS SERBIA (2008. godina)
Izmena ormana energetike i upravljanja sa uvođenjem PLC–a
–INVESTITOR: “GREBEN INŽINJERING“ d.o.o.
120. INSTITUT ZA KUKURUZ, ZEMUN POLJE (2008. godina)
Izmene kompletne instalacije energetike, merenja i upravljanja
–INVESTITOR: “EXOR–esi“
119. ELEKTROINSTALACIJE OSVETLJENJA, UTIČNICA, STRUKTURNE MREŽE I PPZ U POSLOVNOM PROSTORU „ MERIS “– BEOGRAD (2008. godina)
Strukturna mreža, telefonija, protivprovala, TV, PPZ, osvetljenje utičnice
–INVESTITOR: “MERIS“ d.o.o.
118. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI NA IZRADI PROTIVPOŽARNE INSTALACIJE U MAGACINU I GARAŽI HE „ĐERDAP 2“ – NEGOTIN (2007. godina)
Izrada kompletnih instalacija PPZ
–INVESTITOR: ”HIDROELEKTRANE ĐERDAP ”d.o.o.
117. ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI NA GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI NA CRPNIM STANICAMA I TRAFOSTANICAMA (OBJEKTI HE ĐERDAP) PRIOBALJE (2007. godina)
Izrada kompletnih instalacija gromobranije.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
116. ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FEKALNE CRPNE STANICE U KLADOVU (2007. godina)
Izrada kompletnih instalacija el.motornog pogona, osvetljenja i priključnica.
–INVESTITOR: ”HIDROELEKTRANE ĐERDAP ”d.o.o.
115. ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI NA SPORTSKOJ HALI U PETROVCU NA MLAVI (2007.godina)
Izrada kompletnih instalacija el.motornog pogona klimatizacije, osvetljenja, priključnica, PPZ, semafori, TV instalacija, TT instalacija, instalacija gromobrana i uzemljenja
–INVESTITOR: ”METALA BOR” d.o.o.
114. ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PUMPNE STANICE „CARINA“ U KLADOVU (2007.godina)
Izrada kompletnih instalacija el.motornog pogona, osvetljenja i priključnica.
–INVESTITOR: ”HIDROELEKTRANE ĐERDAP” d.o.o.
113. ODSUMPORAVANJE VRELOG METALA „ US Steel SERBIA “ (2007.godina)
Izrada kompletnih instalacija el.motornog pogona, merenja, upravljanja, osvetljenja i priključnica.
–INVESTITOR: ”IRMAPROJEKTSISTEM” d.o.o.
112. POMOĆNI OBJEKTI, CS „ZABREŠKE LIVADE“ – OBRENOVAC (2007.godina)
Instalacija osvetljenja i utičnica
–INVESTITOR: “NIVCOM“ d.o.o.
111. CRPNA STANICA „ZABREŠKE LIVADE“–OBRENOVAC (2007.godina)
Rekonstrukcija kompletne crpne stanice sa 3 pumpe 45kW, osvetljenje, utičnice.
–INVESTITOR: “BEOGRAD VODE“
110. ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KIŠNE CRPNE STANICE U GOLUBCU (2006 godina)
Izrada kompletnih instalacija el.motornog pogona, osvetljenja i priključnica.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
109. ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI POGONA EKSTRAKCIJE U FABRICI ULJA „DUNAVKA“ U VELIKOM GRADIŠTU (2006 godina)
Izrada kompletnih instalacija el.motornog pogona, osvetljenja, PPZ zaštite.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
108. ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI NA GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI NA CRPNIM STANICAMA I TRAFOSTANICAMA (OBJEKTI HE ĐERDAP) PRIOBALJE (2006 godina)
Izrada kompletnih instalacija gromobranije.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
107. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI INSTALACIJA EL.MOTORNIH POGONA, PRIKLJUČNICA I OSVETLJENJA U PUMPNOJ STANICI
FEKALNE KANALIZACIJE U GOLUBCU
(2006 godina)
Izrada kompletnih instalacija.
–INVESTITOR: PD „HE ĐERDAP“ d.o.o.
106. RADOVI NA POLAGANJU GLAVNOG ENERGETSKOG KABLA TS – GRO, INSTALACIJE SPOLJNE RASVETE I INSTALACIJE SISTEMA GREJANJA I
VENTILACIJE UPRAVNE ZGRADE HE ĐERDAP II (2006 godina)
Izrada kompletnih instalacija.
–INVESTITOR: PD „HE ĐERDAP“ d.o.o.
105. EL.INSTALACIJE SLABE STRUJE UPRAVNE ZGRADE HE ĐERDAP II (2006 godina)
Izrada kompletnih instalacija slabe struje.
–INVESTITOR: PD „HE ĐERDAP“ d.o.o.
104. ELEKTRO INSTALACIJE JAKE STRUJE UPRAVNE ZGRADE HE ĐERDAP II (2006 godina)
Izrada kompletnih instalacija jake struje.
–INVESTITOR: PD „HE ĐERDAP“ d.o.o.
103. ELEKTRO INSTALACIJE u S.O. Veliko Gradište (2006. godina)
Izrada kompletnih instalacija jake struje u ZGRADI (prizemlje) i izrada i povezivanje kompletnog energetskog priključka za dvostrano napajanje iz postojećih trafo stanica.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
102. ” U.S. Steel Serbia ” Smederevo (2005. godina)
Reparacija kablovskih glava 75kV na Elektrofilterskom postrojenju 2260 na AGLOMERACIJI.
–INVESTITOR: ”U.S. Steel Serbia” d.o.o.
102. PLAZMATRON U TE “NIKOLA TESLA” A u Obrenovcu (2005. godina)
Isporuka i izrada kablovskih glava 10kV na raznim kablovima.
–INVESTITOR: ”MINEL PROJEKTINŽENJERING” A.D.
101. Radionica u Beogradu (2005. godina)
Montaža opreme i ožičenje ormana ŠA–1
–INVESTITOR: ”GREBEN INŽENJERING” d.o.o.
100. Institut ”Dr. VUKAN ČUPIĆ” Novi Beograd (2005. godina)
Ispitivanje i snimanje elektroinstalacija u zgradi INSTITUTA
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
99. CEVOVOD (vodotoranj–crpna stanica) Veliko Gradište (2005. godina)
Popravka kabla 10kV, NPO–13 Al 3x150mm² i kabla PPOO 4x35mm², 1kV.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
98. Njiva kod vojske Veliko Gradište (2005. godina)
NN mreža samonosivi snop lokacije (IZBEGLIČKO NASELJE II i VODOTORANJ)
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
97. Fabrika ulja “DUNAVKA” A.D. Ljuštiona i Presaona, V.Gradište (2005. godina)
Mašina za flekiranje i novo vibro sito.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
96. Fabrika ulja “DUNAVKA” A.D. V.Gradište (2005. godina)
Pogon PRESAONA – presa GOLIJAT
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o
95. Krug fabrike “MINELPO” Beograd (2005. godina)
Opremanje i povezivanje KONTEJNERA sa MCC–om 0.4kV.
–INVESTITOR: ”MINELPO” D.P.
94. GALENIKA FITOFARMACIJA Beograd (2005. godina)
Energetsko napajanje NOVOG POGONA
–INVESTITOR: ”GALENIKA FITOFARMACIJA” A.D.
93. GALENIKA FITOFARMACIJA Beograd (2005. godina)
Energetsko napajanje UPRAVNE ZGRADE
–INVESTITOR: ”GALENIKA FITOFARMACIJA” A.D.
92. GALENIKA FITOFARMACIJA Beograd (2005. godina)
Transport sirovina (2, 4 D)
–INVESTITOR: ”GALENIKA FITOFARMACIJA” A.D.
91. ŠTAMPARIJA POLITIKA A.D. u Krnjači (2002. godina)
Izvođenje investicionih elektroradova na energetskom napajanju novopostavljene mašine za OFSET ŠTAMPU
–INVESTITOR: ”POLITIKA” A.D.
90. ŠTAMPARIJA POLITIKA Krnjača (2003. godina)
Elektromontažni radovi na premeštanju energetskog napajanja pripreme, depoa boja i kompresora “WIFAGA” radi odvajanja potrošnje NOVE ROTACIJE, ”POLITIKA N&M” – Krnjača
–INVESTITOR: "POLITIKA N&M” d.o.o.
89. FABRIKA SOKOVA “BIP” u Krnjači (2003. godina)
Isporuka i izvođenje radova za energetsko napajanje linije “KOSME”.
–INVESTITOR: “MINELPROJEKTINŽENJERING” A.D.
88. NOVA LINIJA za pivo “KRONES” BIP fab. piva MOSTAR (2003. godina)
Elektromontažni radovi na izradi napajanja novopostavljenih energetskih ormana linije “KRONES” kao i izrada regalskih trasa u objektu FLAŠARA.
–INVESTITOR: “BIP” fabrika piva MOSTAR
87. Šećerana “JUGOZAPADNA BAČKA” u Baču (2003. godina)
Sekundarno ožičenje postojećih 20kV ćelija i priključenje 20kV kablovskih vodova.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
86. ŠTAMPARIJA POLITIKA Krnjača (2003. godina)
Viškovi i naknadni radovi na ROTACIJI “B” i na niskonaponskom postrojenju u trafo stanici 10/0,4kV;2x1000kVA.
–INVESTITOR: ”POLITIKA N&M” d.o.o.
85. ZGRADA GIMNAZIJE u Velikom Gradištu (2003. godina)
Izrada gromobranske instalacije i montaža uređaja za RANO STARTOVANJE.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
84. ŠTAMPARIJA POLITIKA Krnjača (2004. godina)
Osvetljenje objekta štamparija NOVA ROTACIJA “B”.
–INVESTITOR: ”POLITIKA N&M” d.o.o.
83. ŠTAMPARIJA POLITIKA Krnjača (2004. godina)
Isporuka materijala, opreme i montažni radovi na TRANSPORTERU br.4, štamparija. NOVA ROTACIJA B.
–INVESTITOR: ”POLITIKA N&M” d.o.o.
82. ZGRADA S.O. SAVSKI VENAC (2003. godina)
Izrada gromobranske instalacije i montaža uređaja za RANO STARTOVANJE.
–INVESTITOR: “MINELPROJEKTINŽENJERING” A.D.
81. ZEMUNSKA MLEKARA u Zemunu (2004. godina)
Izvođenje elektro radova na adaptaciji postojećeg magacina u krugu mlekare u Zemunu.
–INVESTITOR: ”BAJING” d.o.o.
80. UPRAVNA ZGRADA RHMZ Srbije (2004. godina)
Izrada elektro instalacija jake struje (osvetljenje i priključnice).
–INVESTITOR: ”AXIS” d.o.o.
79. ŠTAMPARIJA POLITIKA Krnjača (2004. godina)
Odvajanje energetskog napajanja lokalnih ormana u ROTACIJI i EKSPEDICIJI (prizemlje i sprat) od POLITIKE A.D.
–INVESTITOR: ”POLITIKA N&M” d.o.o.
78. ŠTAMPARIJA POLITIKA Krnjača (2005. godina)
Dogradnja rezervnih izvoda u MDB2, dogradnja panik i nužne rasvete, izrada novih ormana i zamena postojećih.
–INVESTITOR: ”POLITIKA N&M” d.o.o.
77. ASFALTNA BAZA U POŽAREVCU (2005. godina)
Delimična isporuka opreme i izvođenje kompletnih elektromontažnih radova na objektu i rekonstrukcija TS 10/0,4kV sa 250kVA na 630kVA.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
76. KANALIZACIONA CRPNA STANICA U KLADOVU (2005. godina)
Kompletno izvođenje elektromontažnih radova i dečlimična isporuka opreme.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
75. ELEKTRO INSTALACIJE u S.O. Veliko Gradište (2005. godina)
Izrada kompletnih instalacija jake struje u ZGRADI (sprat) i izrada i povezivanje kompletnog energetskog priključka za dvostrano
napajanje iz postojećih trafo stanica.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
74. KOTLARNICA u ULJARI “DUNAVKA” Veliko Gradište (2003. i 2004. godina)
Kompletni elektromontažni radovi na NOVOM i STAROM KOTLU (instalacija osvetljenja u objektu i oko objekta, motorni pogon I
kabliranje i povezivanje merenja, regulacije i upravljanja na celom objektu)
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
73. KOTLARNICA NA UGALJ SO Veliko Gradište (2005. godina)
Izrada kompletnih elektro instalacija (osvetljenje, priključnice, motorni pogon).
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
72. DRENAŽNI BUNARI Požeženo – Veliko Gradište (2004. i 2005. godina)
Kompletna instalacija za tri bunara za regulaciju podzemnih voda.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
71. TOPLOTNE PODSTANICE u Obrenovcu (2006. godina)
Izrada napajanja, razvodnih ormana i kompletnih unutrašnjih instalacija za dve podstanice TP–49/1; TP–49/2
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
70. TOPLOTNE PODSTANICE u Obrenovcu (2005. godina)
Izrada napajanja, razvodnih ormana i kompletnih unutrašnjih instalacija za tri podstanice TP–54; TP–15 i TP–Z1a.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
69. TOPLOTNE PODSTANICE u Obrenovcu (2004. godina)
Izrada napajanja i kompletnih unutrašnjih instalacija za tri podstanice TP–64; TP–65 i TP–46a.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
68. POLITIKA Štamparija u Krnjači (2003. godina)
Kompletno energetsko napajanje za dve mašine sa izradom energetskih ormana, zamena postojećih ormana za instalaciju
osvetljenja i utičnica kao i ugradnja novih svetiljki. ROTACIJA “B”
–INVESTITOR: ”POLITIKA N&M” d.o.o.
67. CRPNA STANICA fekalne kanalizacije–Veliko Gradište (2002.godina)
Elektromontažni radovi za napajanje pumpi fekalne kanalizacije SRC “Beli bagrem”.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
66. ”BIP” fabrika piva Mostar – SLADARA (2002.godina)
Rekonstrukcija elektromotornog pogona i osvetljenja.
–INVESTITOR: “MINELPROJEKTINŽENJERING” A.D.
65. POLITIKA Štamparija u Krnjači (2001. i 2002. godina)
Montaža ormana, izrada regalskih trasa i polaganje kablova sa vezivanjem na liniji nove rotacije u objektu POLITIKA– Krnjača.ROTACIJA “A”
–INVESTITOR: ”ENELTEK” d.o.o.
64. POLITIKA Štamparija u Krnjači (2001. godina)
Polaganje NN kabla PPOO 4x240mm² za napajanje nove štamparske linije u objektu
POLITIKA – Krnjača.
–INVESTITOR: ”ENELTEK” d.o.o.
63. –Krug fabrike ulja “DUNAVKA” Veliko Gradište (2001. godina)
Investicioni radovi na izmeštanju 10kV vazdušnog voda, polaganje 10kV kabla u krugu fabrike ulja “DUNAVKA”
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
62. ZGRADA GIMNAZIJE u Velikom Gradištu (2001. godina)
Investicioni radovi na rekonstrukciji elektroinstalacije u GIMNAZIJI Veliko Gradište.
–INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
61. Privredna komora JUGOSLAVIJE Beograd (2001. godina)
Rekonstrukcija elektroinstalacije u delu prostorija privredne komore JUGOSLAVIJE u ul. Moše Pijade 8/III, Beograd.
–INVESTITOR: ”SOLENOID” d.o.o.
60. REPUBLIČKI FOND P. I. O. Beograd (2000.–2001. godina)
Izrada kompletne elektro, TT, TV, PPZ, interfonske, instalacije ozvučenja i gromobranske instalacije.
–INVESTITOR: ”SOLENOID” d.o.o.
59. OBDANIŠTE u SREMČICI Beograd (2000. godina)
Izrada kompletne elektro, TT, TV i gromobranske instalacije.
–INVESTITOR: ”SOLENOID” d.o.o.
58. LIVNICA “MAČKATICA“ u Surdulici (2000. godina)
Elektroradovi na zameni aparata u postrojenju 10kV kao i ispitivanje i puštanje istog u pogon.
–INVESTITOR: ”UNIWAB” d.o.o.
57. NASELJE “Beli Bagrem” u Velikom Gradištu (2000. godina)
Investicioni radovi na napajanju dela naselja “Beli Badrem” u Velikom Gradištu – Orman MRO 2 i njegovo napajanje.
–INVESTITOR: ”ENERGOMINNEL”d.o.o.
56. JAVNA RASVETA “Beli Bagrem” u Velikom Gradištu (2000. godina)
Investicioni radovi na osvetljavanju izletišta “SREBRNO JEZERO” – V.Gradište.
–INVESTITOR: ”ENERGOMINNEL”d.o.o.
55. NASELJE “NJIVA KOD VOJSKE” Veliko Gradište (1999.godina)
Podizanje stubova i izrada kompletne SKS niskonaponske mreže prve i druge faze sa puštanjem u rad
–INVESTITOR:”ENERGOMING”d.o.o.
54. VODOVOD VINCI – Golubac (2002. godina)
Montaža postrojenja i napajanje bunarskih pumpi sa puštanjem u rad.
–INVESTITOR:”ENERGOMING”d.o.o.
53. VODOVOD SURDULICA Surdulica
Izrada ormana i instalacije napajanja pumpi i mešalica sa puštanjem u rad.
–INVESTITOR:”H–P”d.o.o.
52. VODOVOD (SIRAKOVO,MAJILOVAC I KURJAČE) Sirakovo (2000–2001 god.)
Izrada ormana,napajanje pumpi, montaža merača protoka i kompletne instalacije u bunarskoj kućici.
–INVESTITOR:”ENERGOMING”d.o.o.
51. IZVORIŠTE GRADSKA ŠUMA Pančevo
Montaža ormana za napajanje crpnih pumpi sa polaganjem kablova i puštanjem u rad.
–INVESTITOR: ”H–P” d.o.o.
50. VODOVOD NIŠ IZVORIŠTE KRUPAC
Izrada ormana i napajanja za crpne pumpe.
–INVESTITOR: ”H–P” d.o.o.
49. VF–TEL SIMENS Zemun
Izrada instalacije uzemljenja,gromobranije i protivpožarne zaštite u parapetnom razvodu.
–INVESTITOR: ”VF–TEL”d.o.o.
48. VMA Beograd
Radovi na rekonstrukciji dela sistema klimatizacije i sterilizacije.
–INVESTITOR:”ZAŠTITA”d.o.o.
47. ULJARA DUNAVKA Veliko Gradište LJUŠTIONA (2000. godina)
Rekonstrukcija kompletnih pogona sa ugradnjom MCC–a, regalskih trasa, polaganjem kablova i puštanjem u rad.
–INVESTITOR:”ENERGOMING”d.o.o.
46. ULJARA „DUNAVKA“ Veliko Gradište PREŠAONA (1999. godina)
Rekonstrukcija kompletnih pogona sa ugradnjom MCC–a, regalskih trasa, polaganjem kablova i puštanjem u rad.
–INVESTITOR:”ENERGOMING”d.o.o.
45. SPORTSKI TEREN Veliko Gradište (1999. godina)
Osvetljenje terena sa reflektorskim stubovima.
–INVESTITOR:”ENERGOMING”d.o.o.
44. PODZEMNA STANICA VUKOV SPOMENIK Beograd
Opremanje ormana eskalatora i puštanje u rad.
–INVESTITOR: ”ZAŠTITA”d.o.o.
43. PET BIO Vodanj PROIZVODNJA PET BOCA
Kompletna elektroinstalacija: osvetljenje, uzemljenje, gromobranija, telefonija, opremanje i šemiranje ormana, napajanje motornih pogona i puštanje u rad.
–INVESTITOR: ”BIO PET” d.o.o.
42. TERMINAL MSK U LUCI BAR–PRETAKALIŠTE
Reparacija elektroinstalacija na pretakalištu sirćetne kiseline.
–INVESTITOR: ”ERGOL COMPANY”d.o.o
41. MLEKARA ZEMUN Zemun SIRARNICA
Kompletna elektroinstalacija: osvetljenje, uzemljenje, gromobranija, opremanje i šemiranje ormana, napajanje motornih pogona i puštanje u rad.
–INVESTITOR: GP”RATKO MITROVIĆ”
40. ”ZELENI TALAS” Beograd SERVIS ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA
Kompletna elektroinstalacija:osvetljenje, uzemljenje, gromobranija, telefonija, protivpožarna, protivprovalna
kao I instalacija podstanice grejanja.
–INVESTITOR: ”ZELENI TALAS”
39. VODOVOD (SIRAKOVO,MAJILOVAC I KURJAČE) Sirakovo (1998.godina)
Dalekovod 10kV za napajanje STS 10/0,4kV 160kVA
–INVESTITOR:
38. HALA L–5 SLOBODNA CARINSKA ZONA Beograd
Kompletna instalacija osvetljenja, uzemljenja, gromobranije, telefonska i protivpožarna.
–INVESTITOR:
37. STANICA MAZUTA BAMBI Požarevac
Kompletna instalacija osvetljenja,grejača i motornog pogona.
–INVESTITOR:
36. MERENJE TEMPERATURE U SILOSIMA („GRANEXPORT“ Pančevo) (2006. godina)
Demontaža postojeće i montaža nove opreme
–INVESTITOR: „MERIS“ d.o.o.
35. MERENJE TEMPERATURE U SILOSIMA („DANUBIUS“ Novi Sad) (2006. godina)
Demontaža postojeće i montaža nove opreme
–INVESTITOR: „MERIS“ d.o.o.
34. ”Multi Serv” u krugu US STEEL SERBIA – Smederevo (2005. godina)
Ugradnja vaga za merenje na transporterima tip.MCS “SIEMENS”.
–INVESTITOR: ”GREBEN INŽENJERING” d.o.o.
33. TE KOSTOLAC Kostolac (2000. godina)
Montaža NN postrojenja i pumpi,sa merenjem nivoa u rezervoarima (transport pepela).
–INVESTITOR:”GREBEN INŽENJERING” d.o.o.
32. ŽELJEZARA „BORIS KIDRIČ“ u Nikšić
Merenje nivoa,protoka,temperature i PH vrednosti.
–INVESTITOR: „MERIS“ d.o.o.
MERENJE I REGULACIJA
31. ZEMUNSKA MLEKARA u Zemunu
Merenje nivoa,temperature i PH vrednosti.
–INVESTITOR: „MERIS“ d.o.o.
30. AUTOGAS STEVIĆ Veliko Gradište (2003. godina)
Stanica za autogas. (AUTOMOBILI I BOCE)
–INVESTITOR:”ENERGOMING”d.o.o.
29. ZEMUNSKA MLEKARA u Zemunu
Stanica za dizel gorivo
–INVESTITOR:”ZEMUNSKA MLEKARA” A.D.
STANICE ZA TOČENJE GORIVA
28. TEHNOGAS Fabrika u Beogradu
Stanica za dizel gorivo
–INVESTITOR: “TEHNOGAS” A.D.
27. ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA u ZAVLACI
Izgradnja stanice CO2 za zamrzavanje voća
–INVESTITOR: “TEHNOGAS” A.D.
26. GAK, Narodnog fronta, Beograd
Izgradnja gasne stanice.
–INVESTITOR: “TEHNOGAS” A.D.
25. ZASTAVA SERVIS Beograd
Izgradnja gasne stanice.
–INVESTITOR: “TEHNOGAS” A.D.
GASNE STANICE
24. TEHNOGAS Rakovica
Detekcija gasova na objektima fabrike u rakovici.
–INVESTITOR: “TEHNOGAS” A.D.
IZGRADNJA NOVIH I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH TS 110/35/6kV
23. SARTID Smederevo GTS1 i GTS2 (1999. godina)
Instruktivni nadzor na montaži kompletnog postrojenja 110kV,montaža elemenata postrojenja 110kV kao i izrada
bakarnih mostova na 6kV strani transformatora 31,5MVA.
–INVESTITOR: “MINELPROJEKTINŽENJERING” A.D.
IZGRADNJA NOVIH I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH TS 20/0,4kV
22. MIKROTRI Pazova 1x400kVA
Izgradnja kompletne nove MBTS
–INVESTITOR: ”KONTROLMATIK” d.o.o.
21. VODOVOD PINOSAVA MBTS 1X160kVA (2008.godina)
Izgradnja nove MBTS 1x160kVA za vodovod
INVESTITOR: “S&R MAGMA” d.o.o.
20. COCA COLA HBC Zemun 2X1000kVA (2008.godina)
Rekonstrukcija sa 2x630kVA na 2x1000kVA uljni
INVESTITOR: “S&R MAGMA” d.o.o.
19. COCA COLA HBC Zemun 2X1600Kva (2008.godina)
Rekonstrukcija sa 2x1000kVA uljni na 2x1600kVA suvi
– INVESTITOR: “S&R MAGMA” d.o.o.
18. COCA COLA HBC Zemun 2x630(1600)kVA (2007. godina)
Montaža kompletne trafo stanice u hali
– INVESTITOR: “S&R MAGMA” d.o.o.
17. 10kV POSTROJENJE NA CS „POŽEŽENO“ I DEO DV 10Kv (2007. godina)
Kompletna demontaža postojeće i montaža nove opreme TS.
– INVESTITOR:”ENERGOMING”d.o.o.
16. TS 10/0,4kV ;2x630kVA BGD. VODOVOD–BELE VODE–ŽARKOVO (2007.godina)
Kompletna montaža trafo stanice i priključenje 10kV i 0,4kV vodova.
– INVESTITOR: “S&R MAGMA” d.o.o.
15. TS 10/0,4kV ;2x1600kVA ULJARA „DUNAVKA“ VELIKO GRADIŠTE (2006. godina)
Kompletna demontaža postojeće i montaža nove opreme TS.
– INVESTITOR: ”ENERGOMING”d.o.o.
14. TS 10/0,4kV ;1x630kVA NASELJE “SAVA–B” u Obrenovcu (2005. godina)
Kompletna montaža trafo stanice i 10kv vodova radi uklapanja trafo stanice u energetski prsten.
– INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
13. COCA COLA HBC Zemun 2x1600kVA (2005. godina)
Montaža kompletne trafo stanice MBTS
– INVESTITOR: “S&R MAGMA” d.o.o.
12. OBILAZNICA oko Beograda 1x160kVA;1x250kVA i 1x400kVA (2003. godina)
Montaža kompletnih trafostanica MBTS.
– INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
11. TS 10/0,4kV 1x1000kVA AEROINŽENJERING – BK (2000. godina)
Investicioni radovi na izradi ventilacije u trafo boksu.
– INVESTITOR: “MINELPROJEKTINŽENJERING”
10. VODOVOD SIRAKOVO Sirakovo STS 1x160kVA
Montaža kompletne STS.
– INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
9. BIO PET Vodanj 2x630kVA
Montaža kompletne trafo stanice.
– INVESTITOR: ”BIO PET” d.o.o.
8. VF TEL–SIMENS Zemun 1x1000kVA
Zamena kompletnog NN postrojenja.
– INVESTITOR: ”VF–TEL” d.o.o.
7. MLEKARA ZEMUN Zemun (1999. godina)
Investicioni radovi na TS 10/0,4kV – izrada i izmeštanje havarisanog ormana kompenzacije.
– INVESTITOR:”ZEMUNSKA MLEKARA” A.D.
6. MLEKARA ZEMUN Zemun 1x630kVA (1999. godina)
Investicioni radovi na TS 10/0,4kV – rekonstrukcija havarisanog postrojenja 0,4kV.
–INVESTITOR: ”ZEMUNSKA MLEKARA” A.D.
5. NJIVA KOD VOJSKE Veliko Gradište 1x630kVA
Kompletna izgradnja nove MBTS.
– INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
4. VODOVOD Veliko Gradište 1x630kVA
Montaža transformatora,ugradnja postrojenja VN i NN, ormana merenja, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.
– INVESTITOR: “MINELPROJEKTINŽENJERING” A.D.
3. ULJARA DUNAVKA Veliko Gradište 2x630kVA
Zamena jednog transformatora jedinicom od 1000kVA, proširenje NN dela postrojenja dodavanjem jedne izvodne i jedne ćelije za kompenzaciju.
– INVESTITOR: ”ENERGOMING” d.o.o.
2. IMR Rakovica 2x1000Kva
Montaža transformatora,VN i NN ćelija kao i izrada primarnog napajanja i sekundarnih veza transformatora.
– INVESTITOR: “MINELPROJEKTINŽENJERING” A.D.
1. SOKO–ŠTARK Beograd TS 10/0,4kV;5x1000kVA REKONSTRUKCIJA
Sekcionisanje polja na sabirnicama niskog napona, fazovanje transformatora i dorada postrojenja kompenzacije sa napajanjem iste.
– INVESTITOR: “MINELPROJEKTINŽENJERING”
Osim gore navedenih naše preduzeće je od osnivanja radilo na još mnogo manjih poslova u zemlji.Osim gore navedenih naše preduzeće je od osnivanja radilo na još mnogo manjih poslova u zemlji.

vrh stranice


PINELEKTRO d.o.o.
preduzeće za izvođenje elektomontažnih radova u industriji i građevinarstvu

Jurija Gagarina 275
11070 Novi Beograd, Srbija
 

t/f: +381.11.62.88.447 m: +381.62.25.05.09 m: +381.62.250.519
e: info@pinelektro.rs
   e: pinelektro@open.telekom.rs
© 2009-2014.  sva prava zadržana
design&development: Conectivia Team